PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

EB

คำอธิบาย

เอกสาร

EB1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงา

ดูเอกสาร

 

>EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

>EB1.2 คำสั่งมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

>EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

ดูเอกสาร 
 

>EB1.4  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

EB2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดูเอกสาร

 

>EB2.1

ดูเอกสาร

 

>>EB2.1.8

ดูเอกสาร

 

>EB2.2

ดูเอกสาร

 

>EB2.4

ดูเอกสาร

 

>EB2.7

ดูเอกสาร

 

>>EB2.9.4

ดูเอกสาร

 

>>>EB2.9.5.1

ดูเอกสาร

 

>>>EB2.9.5.2

ดูเอกสาร

 

>EB2.10

ดูเอกสาร

 

>>EB2.10.1

ดูเอกสาร

EB3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 

>EB3.1

ดูเอกสาร
 

>EB3.2

ดูเอกสาร

EB4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

>EB4.1

ดูเอกสาร

 

>EB4.2

ดูเอกสาร

 

>EB4.3

ดูเอกสาร

 

>>>EB4.3.3.8

ดูเอกสาร

 

>>>EB4.3.3.9

ดูเอกสาร

 

>EB4.4

ดูเอกสาร

 

>EB4.5

ดูเอกสาร

 

>EB4.6

ดูเอกสาร

 

>EB4.7

ดูเอกสาร

 

>EB4.8

ดูเอกสาร

 

>EB4.9

ดูเอกสาร

 

>>EB4.9.1

ดูเอกสาร
 

>>EB4.9.2

ดูเอกสาร 
 

>EB4.10

ดูเอกสาร

EB5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

>EB5.1

ดูเอกสาร
 

>EB5.2

ดูเอกสาร
 

>>EB5.2.1

ดูเอกสาร
 

>>EB5.2.2

ดูเอกสาร
 

>>EB5.2.3

ดูเอกสาร
 

>>EB5.2.7

ดูเอกสาร
 

>>EB5.2.8

ดููเอกสาร
 

>EB5.5

ดูเอกสาร
 

>EB5.6

ดูเอกสาร
 

>EB5.7

ดูเอกสาร

EB6 

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB6.1

ดูเอกสาร

 

>EB6.2

ดูเอกสาร

EB7 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดูเอกสาร

  >EB7.1 ดูเอกสาร
  >EB7.2 ดูเอกสาร
  >EB7.3 ดูเอกสาร
  >EB7.4 ดูเอกสาร
  >EB7.5 ดูเอกสาร

EB8 

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ดูเอกสาร

 

>EB8.1

ดูเอกสาร

 

>EB8.2

ดูเอกสาร

 

>EB8.3

ดูเอกสาร

 

>EB8.4

ดูเอกสาร

EB9 

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดูเอกสาร

 

>>EB9.1.1

ดูเอกสาร

 

>>EB9.1.2

ดูเอกสาร

 

>EB9.3

ดูเอกสาร

EB10 

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB10.3

ดูเอกสาร

EB11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB11.1

ดูเอกสาร

 

>>EB11.3.2

ดูเอกสาร

 

>EB11.4

ดูเอกสาร

EB12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>EB12.1

ดูเอกสาร 
 

>>EB12.1.1

ดูเอกสาร
 

>>EB12.1.2

ดูเอกสาร
 

>EB12.2

ดูเอกสาร
 

>EB12.3

ดูเอกสาร
 

>EB12.4

ดูเอกสาร
 

>EB12.5

ดูเอกสาร
 

>EB12.6

ดูเอกสาร
 

>EB12.7

ดูเอกสาร

EB13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ดูเอกสาร

 

>EB13.1

ดูเอกสาร

 

>EB13.2

ดูเอกสาร

 

>EB13.3

ดูเอกสาร

 

>EB13.4

ดูเอกสาร

 

>EB13.5

ดูเอกสาร

EB14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB14.1

ดูเอกสาร

 

>EB14.2

ดูเอกสาร

 

>EB14.3

ดูเอกสาร

 

>EB14.4

ดูเอกสาร

EB15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB15.1

ดูเอกสาร

 

>EB15.2

ดูเอกสาร

 

>EB15.3

ดูเอกสาร

 

>EB15.4

ดูเอกสาร

EB16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ดูเอกสาร

 

>EB16.1

ดูเอกสาร

 

>EB16.2

ดูเอกสาร

 

>EB16.3

ดูเอกสาร

 

>EB16.4

ดูเอกสาร

EB17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>EB17.1

ดูเอกสาร

 

>EB17.2

ดูเอกสาร

 

>EB17.3

ดูเอกสาร

EB18

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

  >>EB18.1.1

ดูเอกสาร

  >>EB18.1.2

ดูเอกสาร

 

>EB18.2

ดูเอกสาร

 

>>EB18.2.2

ดูเอกสาร

 

>>>EB18.2.1.1

ดูเอกสาร

 

>>>EB18.2.1.2

ดูเอกสาร

 

>>>EB18.2.1.3

ดูเอกสาร

EB19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>EB19.1

ดูเอกสาร

  >EB19.2

ดูเอกสาร

 

>EB19.3

ดูเอกสาร

 

>EB19.4

ดูเอกสาร

EB20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>EB20.1

ดูเอกสาร

 

>EB20.2

ดูเอกสาร

 

>EB20.3

ดูเอกสาร

 

>EB20.4

ดูเอกสาร

EB21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูเอกสาร

 

>>EB21.1.1

ดูเอกสาร

 

>>EB21.1.2

ดูเอกสาร

EB22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ดูเอกสาร

 

>>EB22.1.1

ดูเอกสาร

 

>>EB22.1.2

ดูเอกสาร

EB23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

ดูเอกสาร

 

>EB23.1

ดูเอกสาร

 

>EB23.2

ดูเอกสาร

 

>EB23.3

ดูเอกสาร

 

>EB23.4

ดูเอกสาร

EB24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>EB24.1

ดูเอกสาร

 

>EB24.2

ดูเอกสาร

 

>EB24.3

ดูเอกสาร

 

>EB24.4

ดูเอกสาร

 

>EB24.5

ดูเอกสาร

EB25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูเอกสาร

EB26

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

ดูเอกสาร