PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

  เรื่อง   ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เฉพาะราย

Isan Cohort

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านฝาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 10อัตรา  ไปแล้วนั้นบัดนี้ โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ดังต่อไปนี้   

Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

การนิเทศงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารสุข ระดับเครือข่ายสุขภาพ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2563

 เอกสารประกอบการนิเทศงานติดตาม ประเมิณผลการดำเนินงานสาธารสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ รอบที่2 ปีงบประมาณ2563โดยเครือข่าย  บริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง

  1.  คำนำ สารบัญ

  2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

  3. ส่วนที่ 2 PA

  4. ส่วนที่ 2 สรุปผลKPI หน้า 27-102

  5. ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  6. ส่วนที่4 โครงการเด่น

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 9ตำแหน่ง  10 อัตรา

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา 743 บาท
 2. แพทย์แผนไทย 1อัตรา 511 บาท
 3. นักรังสีการแพทย์          1อัตรา 511 บาท
 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2อัตรา 414 บาท
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1อัตรา 308 บาท
 6. พนักงานรักษาความปลอดภัย    1อัตรา 300 บาท
 7. พนักงานบริการ(ซักฟอก) 1อัตรา 300 บาท
 8. พนักงานบริการ(แม่บ้าน)  1อัตรา 300 บาท
 9. พนักงานบริการ(คนสวน) 1อัตรา 300 บาท

Isan Cohort

2. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารใหม่) โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  18 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

  โรงพยาบาลบ้านฝาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่  8 ธันวาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านฝาง  และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านฝาง http://www.bfh.go.th

4.วัน เวลา ที่สอบ

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน วัน เวลา สอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ 1อัตรา 14 ธันวาคม  2563 
 2. แพทย์แผนไทย 1อัตรา 14 ธันวาคม  2563 
 3. นักรังสีการแพทย์          1อัตรา 15 ธันวาคม  2563
 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1อัตรา 15 ธันวาคม  2563
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1อัตรา 15 ธันวาคม  2563
 6. พนักงานรักษาความปลอดภัย    1อัตรา 16 ธันวาคม  2563
 7. พนักงานบริการ(ซักฟอก) 1อัตรา 16 ธันวาคม  2563
 8. พนักงานบริการ(แม่บ้าน)  1อัตรา 16 ธันวาคม  2563
 9. พนักงานบริการ(คนสวน) 1อัตรา 16 ธันวาคม  2563

 

5. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

   โรงพยาบาลบ้านฝาง จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซด์ http://www.bfh.go.th

   ประกาศผลสอบ  ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2563 รายงานตัว และปฏิบัติงานวันที่  4  มกราคม  2564   

.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านฝาง  จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

1.รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก.pdf

2.รายงานตัว และปฎิบัติ

รายงานตัว และปฎิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2563  โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานบริหาร (ชั้น2)  เวลา 08.00 -12.00น.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 9ตำแหน่ง  จำนวน 19 อัตรา  

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ  5อัตรา 734 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา 600 บาท
 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา 500 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 2อัตรา 320 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง)ชาย 1อัตรา 320 บาท
 7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5อัตรา 320 บาท
 8. พนักงานบริการ (PCU) 1อัตรา 320 บาท
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2อัตรา 320 บาท

 

                                                                                        

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

3.ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ   ตำแหน่ง วันสอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ  14กรกฎาคม2563
 2. นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 15กรกฎาคม2563
3. พนักงานกู้ชีพ  ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้   16กรกฎาคม2563
4. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง) ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17กรกฎาคม2563
5. พนักงานบริการ (PCU) ,พนักงานรักษาความปลอดภัย 20กรกฎาคม2563


4.ประกาศผลสอบ และรายงานตัว

4.1 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

4.2 รายงานตัว และปฎิบัติงานวันที่ 3 สิงหาคม 2563